17. juni 2024

15 pustestopp i timen er grensen

Tallet er 15. Vi snakker om AHI – det er hvis du har over 15 pustestopp i timen at du må få attest på at du har symptomene under kontroll. Hvis ikke, ryker førerkortet.

Tekst: Georg Mathisen

Illustrasjonsbilde av en trøtt sjåfør bak rattet.
«Svekket bevissthet» er nøkkelordene som avgjør om du kan kjøre bil. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Er bevisstheten svekket fordi du ikke har sovet godt? Det er det avgjørende spørsmålet. Hvis den er det, så kan du miste retten til å kjøre bil. Somnus har gått flere runder med Helsedirektoratet for å få mest mulig konkrete svar på hvor grensen går. Hvem er det som mister førerkortet fordi de lider av narkolepsi eller søvnapné?

Svekket bevissthet

Svaret er ikke mulig å tallfeste. Men «svekket bevissthet» er nøkkelordene. – Alle som skal ha førerkort, må fylle helsekravene. Dersom en pasient som er til undersøkelse, har en helsetilstand som gjør at helsekravet ikke er oppfylt, har lege plikt til å gjøre pasienten oppmerksom på dette. Personen har da ikke lov til å føre motorvogn før helsekravene igjen er oppfylt, forklarer Cato Innerdal. Han er kommuneoverlege i Molde. Samtidig har han en bistilling som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, der han har arbeidet med å revidere retningslinjene for helsekrav til førerkort.

Innerdal understreker at det ikke er noen forskjell på om diagnosen er ny eller om tilstanden er kjent: Det er helsetilstanden som avgjør om du kan fortsette å kjøre. Hvis det tar et halvt år og du fremdeles ikke er frisk nok – altså våken nok – til å kjøre bil, så har legen plikt til å melde fra til Fylkesmannen. Da blir politiet bedt om å ta førerkortet ditt.

15 pustestopp

Det er fastlegen din eller en spesialist som må attestere på at du er kjørbar. – De spesifikke helsekravene for søvnapné gjelder for personer med moderat eller alvorlig sykdom som har apné-hypopnéindeks, AHI, over 15. Da vil helsekravet bare være oppfylt dersom «relevant spesialist» blant annet attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd, sier Innerdal. Samtidig er det unntak selv om du fremdeles har over 15 pustestopp i timen:

– AHI over 15 gir ikke alltid påtrengende søvnighet på dagtid. Det må avklares om det foreligger «påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn» før legen eventuelt fastslår at helsekravet ikke er oppfylt, refererer Innerdal fra veilederen.

Må til spesialist

Den som har symptomer på moderat eller alvorlig obstruktiv søvnapné og opplever påtrengende søvnighet på dagtid, må utredes i spesialisthelsetjenesten for å fastslå om AHI er over 15. Spesialisthelsetjenesten må vurdere om det er behov for tekniske hjelpemidler eller operative inngrep. For narkolepsi må spesialist bekrefte at tilstanden er stabil, og det må ikke være noen vesentlig risiko for at du plutselig skal sovne.

– De norske kravene tilsvarer dem vi finner i Sverige, Danmark, Storbritannia og andre naboland, peker Innerdal på. Han understreker at grunnen er at de som lider av søvnsykdommer, er en større fare i trafikken.

Vanskelig for legen

– Helsekravene forutsetter at legene gjør en konkret og individuell vurdering av hver enkelt pasient. Dette er naturlig nok en faglig krevende vurdering. Samtidig vil helsekrav basert utelukkende på AHI, trolig ta førerretten fra personer som ikke utgjør noen trafikksikkerhetsrisiko, sier han. Derfor er det viktig at rådene i Førerkortveilederen er gode. Innholdet i den justeres hele tiden etter hvert som både leger, sykepleiere og pasienter melder inn spørsmål. For legen er vurderingen krevende, og for pasienten er konsekvensene store.

– Samtidig er det viktig å unngå at personer med helsetilstander som utgjør en vesentlig økt trafikksikkerhetsrisiko, fører motorvogn, sier Cato Innerdal.

Her er reglene:

  • Er apné/hypopnéindeks (AHI) over 15, er helsekravene ikke oppfylt før relevant spesialist attesterer at det er oppnådd tilfredsstillende symptomkontroll og søker følger legens råd og anbefalinger.
  • Dersom tilfredsstillende symptomkontroll oppnås uten operative inngrep, men ved bruk av CPAP, kan slik attest gis av fastlege som er spesialist i allmennmedisin.
  • Ved behov for operative inngrep må relevant spesialist i spesialisthelsetjenesten attestere på at helsekravene er oppfylt. (Fra Førerkortveileder til helsekrav IS-2541).

(Publisert 06/08/22 Utg. 1 2019 https://online.flippingbook.com/view/431159/4/)