16. april 2024

Foreningen

Søvnforeningen er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig pasientforening som skal favne alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer. Søvnforeningen skal bistå, støtte og veilede medlemmer. Søvnforeningen skal fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning. Søvnforeningen skal arbeide for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Søvnforeningen skal drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

Årsberetning 2022

Org.nr. 971276274  Kontonummer: 1286.51.72387 Adresse: Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog  www.sovnforeningen.no  post@sovnforeningen.no  

Formål

Søvnforeningen er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å organisere alle som lider av søvnsykdommer.  Foreningen skal, gjennom sosialpolitisk arbeid og ved opplæring, opplysning, rådgivingstjeneste og støtte til forskning, søke å bedre medlemmenes medisinske, sosiale og økonomiske vilkår. Foreningen skal, i den grad det kan tjene medlemmenes interesser, samarbeide med andre organisasjoner i inn- og utland og har adresse Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog.

Styret

Styret har i perioden bestått av:  Leder Pål Stensaas, nestleder Tom Ørbech, sekretær/kasserer Marit Aschehoug, styremedlem Turid Høe, styremedlem Arild  Sørensen, varamedlem Torunn Figenschou, varamedlem Marita Bjerke, varamedlem Knut Bronder, varamedlem Einride Berg.   Valgt på årsmøtet i 2022: Revisor Myrdahl & Sveen Revisjon, Strømmen. Valgkomité: Leder Magne Hamsdokka, medlem Krister Olsen, varamedlem Rita Hammer, varamedlem Jannicke Andersen.  

Økonomi

Foreningens resultat i 2022 er et underskudd på kr. 465.603. Årets driftsinntekter ble på kr. 1.405.027. Den største inntektskilden er tilskudd fra BufDir på kr 793.382. Det er også gitt tilskudd fra FUNKIS på kr 103.200. Inntekt fra medlemskontingent utgjør kr 268.8056. Foreningen har inntekter på kr 53.500 fra annonser I medlemsbladet Somnus. Foreningen har også mottatt midler fra Oslo fylkeslag, samt gave og andre diverse inntekter.
Foreningens samlede driftskostnader i 2022 var på kr 1.874.025. Av driftskostnadene utgjør
lønns- og personalkostnader kr 293.933 som består av lønn til kontorhjelp og andre,
styrehonorar og andre honorarer gjennom året. Foreningen var ikke pliktig til å ha pensjonsavtale i 2022.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Foreningen bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Etter foreningens oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskifte. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av foreningens økonomiske situasjon.
Det er ikke investert noe til forskning og utvikling i regnskapsåret. Foreningen har gjennom 2022 hatt to ansatte på deltid.  Det har ikke vært iverksatt spesielle tiltak vedrørende likestilling og arbeidsmiljø. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. 

Aktivitet:

Også store deler av 2022 ble preget strenge smitteverntiltak tidlig på året som begrenset møte- og kursaktivitet. Men da restriksjonene ble opphevet, igangsatte styret mange aktiviteter for å ta igjen etterslepet. Årsmøtet ble avholdt i Bergen.  Mestringshelgen ble avholdt i juni med rekordhøy deltagelse. For første gang ble foredragene filmet og tilgjengeliggjort i etterkant. Det ble også gjennomført et podcast-verksted. Det ble avholdt åpne møter om søvn i Trondheim, Bergen, Lillehammer, Fredrikstad, Stavanger og Lørenskog. Styret avholdt styreseminar i september på Holmen Gjordhotell. Det ble gjennomført likepersonkurs på Olavsgaard hotell i september. Og et stort julemøte i egne lokaler på Lørenskog. 

Råd, utvalg og representasjon i 2022:

NevSom, Senterrådet: Pål Stensaas, rådsleder, Marit Aschehoug (vara)  NevSom, Fagråd for pasientregister: Marit Aschehoug SovNo, Referansegruppen: Marit Aschehoug, Knut Bronder (vara)  Klagenemnda for utenlands pasientskade: Janiche Henden   Regional Kompetansetjeneste Helse SørØst: Marita Bjerke, Janiche Henden (vara) – nedlagt.  FFO Smågruppeforum: Pål Stensaas/Torunn Figenschou  Huskomité Solheimveien: Marit Aschehoug/  Funkis, Studiekontakt: Torunn Figenschou Kjernejournal, representant: Torunn Figenschou SOMNUS, Redaktør: Marit Aschehoug Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter: Marit Aschehoug Nettsider, Nyhetsbrev Redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonskomité: Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth, Marit Aschehoug  Likepersonutvalg: Gunnar Kviebakk, Turid Høe, Arild Sørensen, Geir Liavåg Strand (vara)

Aktiviteter – eksternt samarbeid – juridisk hjelp:

Årsmøte i Referansegruppen til SovNo i Bergen ble avviklet på Zoom 27. januar. Samarbeide med NevSom om kurs på Frambu måtte avholdes digitalt 17. februar. Møte med ny leverandør av CPAP-masker Avalon Medical  – Erik Egenes 2. mars. Samarbeidsmøte med Høyskolen Kristiania om sponset professorat og forelesninger.

Mye tid i 2022 har gått med til å hjelpe en IH-pasient med å få dekket det legemiddelet som virker, men som ikke er godkjent for denne diagnosen. Hovedproblemet er at det ikke finnes store randomiserte studier på medisinering av IH. Søvnforeningen har brukt husadvokat Preben Westh Christensen og advokat Vibeke Lærum som tok oppdraget pro bono. Foreningen inngikk forlik like før saken skulle opp, men reseptforholdene for IH er ikke avklart. Det er også brukt mye tid på en annen pasient som nå tar NPE til retten for å få erstatning etter Pandemrix-vaksinen i 2009. Rådgivningstelefonene er i flittig bruk og krever stor innsats av de som betjener dem. I tillegg har likepersoner fysiske møte med pasienter for å hjelpe til særlig i forbindelse med mangel på verdensmarkedet på CPAP-maskiner og reservedeler.

Møter:

I slutten av april var det åpent søvnmøte i Bergen på Hotel Edvard Grieg med et meget bra foredrag av somnolog Bjørn Bjorvatn. I juni var det åpent møte om søvn på Hotel Prinsen i Trondheim med godt oppmøte. Det var smekkfulle møter om søvn i september på Breiseth Hotel i Lillehammer, på Litteraturhuset i Fredrikstad og på Hotel Clarion Energy i Stavanger og julemøte i kontorlokalene på Lørenskog. Mestringshelgen på Soria Moria konferansehotell i Oslo, hadde vært avlyst i to år. I juni 2022 var påmeldingen rekordartet, og den kostet oss halve budsjettet – 599.000 kroner. 40-årsjubileet for Søvnforeningen ble feiret med to års forsinkelse og medførte noen kostnader.  I begynnelsen av desember hadde vi julemøte i Solheimveien med mye folk, faglig innhold og mange spørsmål og god mat og drikke. Vi flyttet arrangementet fra Grand Hotell til våre egne kontorlokaler for da hadde vi brukt opp alle pengene våre. Det hadde vi fått beskjed om fra BufDir – pengene skal brukes til pasientenes beste, ikke saltes ned i banken, og det har vi gjort.

Ungdommen kommer

De eneste som ikke var fornøyd med Mestringshelgen i juni, var ungdommene våre. De synes det var gammeldags og nitrist og leverte styret en kritisk liste over det som måtte bli bedre. Det førte til opprettelse av et ungdomsråd som styret er veldig stolte av. De har fått 100.000 av Dam-stiftelsen til samlinger i 2023.

Kontorsituasjonen:  

Kontorhjelpen avsluttet sitt arbeidsforhold 30. november 2022. Opprydningen har tatt mye tid og krefter. Søvnforeningen har ansvar for utleie av møterom i Solheimveien 62 B til eksterne leietagere. Alle innkjøp, arbeidstimer og kostnader føres som eget prosjekt i regnskapet der leieinntektene motregnes. I 2022 gikk dette prosjektet omtrent i balanse, bortsett fra den store Canon kopi/scannermaskinen som Søvnforeningen har leaset på vegne av fellesskapet i Solheimveien. Den viste seg å være svært kostbar, ingen service og lite driftssikker. Den kostet ca 40.000 kr i 2022. Den ble sagt opp to ganger skriftlig til Canon uten at vi fikk noen respons. Ved å gå direkte til konsernsjefen i Canon, kom vi oss ut av avtalen uten ytterligere kostnader. Kostnadene i 2022 skal fordeles på brukerne som alle har hatt brukerkoder. 

Politisk arbeid:

Samarbeidet med Stortinget, regjeringen og helsemyndighetene ellers har båret preg av kriser og krig i verden. Det har vært vanskelig å få til møter om «våre» saker. Men vi er nå i gang med et tett samarbeide om et Dok 8 forslag som vil bedre situasjonen for hypersomnipasienter om det blir en realitet. Vårt viktigste bidrag som pasientforening er å bruke de nasjonale kompetansesentrene for alt de er verdt. Vi henviser fastleger og spesialister til SovNo og NevSom. Vi jobber aktivt i sosiale medier og ber pasienter som ikke får god hjelp, om at fastlegen deres tar kontakt. Vi bruker faginformasjonen de har på nettsidene, printer ut og sender med gammeldags papirpost sammen med et høflig brev til fastleger som aldri har vært bort i søvndiagnoser.  Det setter pasientene stor pris og det hjelper. Fastlegen har ikke tid til å lete på nett.

Søvnforeningen har stor nytte av den kompetansen de nasjonale sentrene har og bringer den videre etter beste evne via nyhetsbrev og tidsskriftet SOMNUS. Det var en god nyhet i 2022 at SovNo på Haukeland opprettholdes. Vi trenger spisskompetansen og vi trenger økt fokus på søvn som en viktig del av fagkunnskapen. Styreleder Pål Stensaas skrev et innlegg i Dagens Medisin om at helseministeren må prioritere søvn og søvnmedisin. Det ble fulgt opp av et innlegg fra somnologene Bjørn Bjorvatn og Berit Hjelde Hansen. Tror vi at helseminister Kjerkol lytter? Neppe – men vi gir ikke opp. 

Informasjonsarbeid:

Tidsskriftet SOMNUS kom ut i tre utgaver både som e-blad og i papir. Det ble sendt ut seks elektroniske nyhetsbrev i 2022 I forbindelse med den internasjonale søvndagen 18. mars 2022, ble det spilt inn en podcast og en youtube video med overlege Berit Hjelde Hansen på NevSom. Det handler om søvn og psyke. For første gang ble foredragene under møtet i Trondheim og under Mestringshelgen 2022 tatt opp på video. Nye nettsider: Det ble i 2022 avholdt en rekke arbeidsmøter om nye nettsider i tillegg til kursing og arbeid med å registerføre alt stoff i SOMNUS slik at det er lettere å finne igjen. Arbeidet fortsetter. Det er holdt foredrag i det Medisinske Selskab i Oslo, i lokallaget til LHL i Moss og for helsearbeidere i utdanning på Tynset. I november var det stand på Trekanten i Asker på en travel lørdag. Det var nyttig. Foreningen er presentert for ledelsen i FFO Norge.

Styrearbeid

Det er avholdt mange arbeidsmøter både i Solheimveien og digitalt. Styret hadde et nyttig styreseminar i september 2022 der det ble besluttet å opprette et ungdomsråd. Det er et verdifullt tilskudd til foreningen. Styret har vedtatt at årsmøtet i 2024 skal holdes digitalt og fysisk og at Mestringshelgen i 2024 flyttes fra april til juni eller august.  

Medlemmer:

Antall godkjente betalende medlemmer pr 31. desember 2022 er 961.Det er ny rekord. Det kommer stadig nye medlemmer. Årsaken er trolig at årsmøtet satte ned prisen på kontingenten fra 350 kroner til 100 kroner. Foreningen har fire æresmedlemmer: Per Egil Hesla, Margaret Sandøy Ramberg, Alfhild Lehne og Marit Aschehoug.

Fremtidsutsikter:

Søvnforeningen arbeider nå med et stort prosjekt om et mulig mestringssenter for hypersomnier og andre søvndiagnoser på Gol i Hallingdal. Dette kan virkeliggjøres ved en fantastisk gave fra vårt æresmedlem Per Egil Hesla. Det er nedsatt arbeidsgruppe som forbereder etablering av en stiftelse og avtale med utbygger. Søvnforeningen går inn i stiftelsen, men skal ikke eie stedet. Saken mot Helfo er ikke avklart. . Møteplanene for 2023 er omfattende med møter i Kristiansand, Drammen, Bodø og Tynset i tillegg til julemøte på Lørenskog. Mestringshelgen i april 2023 har ny rekord i påmeldinger. Det er foreningens største og mest kostbare arrangement som krever mye arbeid. Samarbeidet med Helsekomiteen om Dok 8 forslaget på Stortinget fortsetter. 

Lørenskog    29. mars 2023

Historien

Stifterne møttes etter etterlysning på radio. Eva Schistad, Ole Schweder og Hans Martin Lindstrøm startet det som da ble hetende Somnus i 1980. – Kimen til foreningens eksistens lå i den ensomhet og uvitenhet jeg følte i min tilværelse som narkoleptiker, skrev Schistad da foreningen feiret tiårsjubileum i 1990. 
Det var hun og NRK som begynte det hele. Den gangen Norsk Rikskringkasting bare hadde én kanal, andre radiostasjoner var forbudt og de mest populære programmene samlet hele Norge rundt radioen. Ett av dem var «Middagsstunden». Det halvtimelange programmet gikk på dagtid seks ganger i uken, og NRK selv beskriver det spøkefullt som «Barnetimen for de eldre».
Programmet snakket spesielt til eldre lyttere, og i 1979 var narkolepsirammede Schistad gjest. – Jeg etterlyste narkoleptikere som kunne tenke seg brevkontakt. Det kom tre svar, og to av dem som svarte, var Ole Schweder og Hans Martin Lindstrøm. Etter cirka et års brevveksling, ble foreningen formelt stiftet 1. september 1980 med fire medlemmer.
– Ettersom vi var så få i starten, mente vi at det var vel storslagent å gi foreningen et navn som for eksempel «Norsk Narkolepsiforening» eller lignende. Det var også umulig å forutsi om foreningen ville få noen stor tilslutning.
Dermed ble foreningen døpt Somnus. – Vi møttes i Oslo. Foreningen fikk 10 000 kroner i etableringsstøtte fra Sosialdepartementet. 
– Økonomisk sett var de første årene magre, skrev Schistad i forbindelse med tiårsjubileet. I 1996 fastslo handlingsplanen for Norsk Narkolepsiforening at foreningen hadde vært teknisk sett konkurs ved slutten av 1994 – men at økonomien ble rettet opp.
Opp gjennom årene kom det inn støtte fra offentlige ordninger, fond og enkelte ganger fra næringslivet. Men noen stor og rik organisasjon er Søvnforeningen aldri blitt.

Ett sted fikk foreningen likevel tidlig gjennomslag: I mediene. Elsa Andersen, ett av de første medlemmene, fikk fortelle historien sin i en stor reportasje i Norsk Ukeblad. De senere lederne Thorbjørg Moen og Marit Røsnæs dukket opp i Hjemmet, Arbeiderbladet og Kvinner og Klær, og Arne Edvardsen var i Vi Menn. I 1984 ga Moen og Røsnæs søvnsykdommer et ansikt i «Sosialkanalen» på NRK fjernsyn. Medieoppmerksomheten førte til at flere meldte seg inn. I 1984 var de 42 medlemmer. I 1987
fikk foreningen vedtekter. Da den feiret tiårsjubileum i 1990, var medlemstallet 200, og fem år senere hadde det økt til 311.
I jubileumsåret har Søvnforeningen 825 medlemmer og et budsjett på 987 000 kroner.

Eva Schistad ble foreningens første leder, og i styret hadde hun med seg Ole Schweder og Hans Martin Lindstrøm (t.h).

Søvnforeningens vedtekter

Vedtekter vedtatt på ordinært årsmøte 21. april 2017. Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter. Årsmøtet 21. april 2023 vedtok endringer i §§ 5 og 6 for å utvide styret.

§ 1 NAVN OG FORMÅL:

Foreningens navn er Søvnforeningen. (Norwegian Association of Sleep Disorders) Søvnforeningen er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig pasientforening som skal favne alle som har en søvnsykdom, er pårørende til disse eller er spesielt interessert i søvnsykdommer.

Søvnforeningen skal bistå, støtte og veilede medlemmer. Søvnforeningen skal fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning. Søvnforeningen skal arbeide for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Søvnforeningen skal drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag.

§ 2 SAMARBEID:

Foreningen skal stå tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og    Funksjonshemmedes Studieforbund (FUNKIS). Foreningen bør samarbeide med tilsvarende foreninger i utlandet når det er naturlig.

§ 3 MEDLEMSKAP

 Former for medlemskap: Hovedmedlemskap Familiemedlemskap: Flere personer i samme husstand Støttemedlemskap: Personer, institusjoner og firmaer som ønsker å støtte foreningen. Æresmedlemskap: Årsmøtet kan innvilge æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig god innsats for foreningen. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig. Utelukkelse: Medlemmer som motarbeider eller på annen måte skader foreningens  interesser, kan etter beslutning på årsmøtet utelukkes fra foreningen.

§ 4 KONTINGENT

Årskontingenten for kommende kalenderår fastsettes av årsmøtet. Nytt medlem betaler for resterende kvartaler. Kontingenten skal være betalt innen utgangen av mars. Skyldig kontingent etter purring to ganger kan medføre at medlemskapet opphører uten ytterligere varsel. Foreningen betaler kontingent for æresmedlemmer.

§ 5 ÅRSMØTET

Ordinært årsmøte: Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Bare saker som står oppført i sakslisten kan behandles. Årsmøtet holdes innen utgangen av april hvert år. Styret bestemmer tid og sted og sender innkalling senest åtte uker før møtet. Saksliste og alle sakspapirer sendes ut senest 10 dager før møtet.

Innkalling: Til et årsmøte skal innkalles alle medlemmer som har betalt kontingent innen 1. april i årsmøteåret. De fremmøtte medlemmene har alle tale-, forslags- og stemmerett, også æresmedlemmer. Uten stemme- og forslagsrett, men med talerett i relevante saker innkalles også bladets redaktør, regnskapsfører/revisor. Søvnforeningen dekker reise og opphold på rimelig vis for alle fylkeskontakter og oppnevnte utvalgsledere. Refusjon av kostnader til reise og opphold i forbindelse med årsmøtet for andre medlemmer, finnes i eget regelverk. Årsmøtet er beslutningsdyktig når mer enn 10 betalende medlemmer er til stede i tillegg til styret.

Årsmøtet skal behandle følgende:

               1.      Konstituering:

                     a)   navneopprop

                     b)   godkjenning av innkalling

                     c)   valg av møteleder

                     d)   valg av sekretær som fører protokoll

                     e)   valg av to personer til å underskrive protokollen

                     f)   valg av to personer til tellekorps

               2.      Godkjenning av saksliste

               3.      Styrets årsberetning

               4.      Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning

               5.     Handlingsplan for inneværende år til orientering

               6.      Budsjett for inneværende år til orientering

               7.      Fastsetting av årskontingent for kommende år

   8.      Innkomne saker. De skal spesifiseres i sakslisten. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende to uker før årsmøtet.

              9.      Valg:

                     a)   leder, velges for to år

                     b) fem styremedlemmer velges for to år.

                        Disse seks utgjør foreningens styre, og velges  slik at to eller tre står på valg hvert år.

                     c)   tre til fem varamedlemmer til styret, velges for ett år.

                     d)  registrert revisor, velges for ett år

                    e)  valgkomité med fire medlemmer, hvorav en leder, og et varamedlem velges for to år og slik at to og to står på valg hvert år.

             Avstemming: Når en eller flere medlemmer krever det, skal avstemming skje skriftlig. Saker avgjøres med vanlig flertall med unntak av vedtektsendringer og opphør av foreningen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertalls oppslutning. Opphør av Søvnforeningen krever 3/4 flertalls oppslutning av de avgitte stemmer, § 12.

Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller et flertall av fylkeskontaktene krever det. Innkalling, vedlagt saksliste og sakspapirer, sendes alle stemmeberettigede medlemmer senest to uker før møtet. Bare saker som står oppført i sakslisten kan behandles. Konstituering og avstemming foretas som for ordinært årsmøte.          

§ 6 STYRET

Styret består av seks medlemmer med inntil fem varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet, bortsett fra leder som er valgt direkte. Styret leder foreningen mellom årsmøtene og har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke krever årsmøtevedtak. Styret skal, i tillegg til det som ellers står nevnt i vedtektene, iverksette, bistå og oppmuntre til nasjonal og lokal aktivitet i overenstemmelse med foreningens formål. I økonomiske saker innehar styret foreningens signatur ved to underskrifter: Leder eller nestleder sammen med kasserer. Styremøter: Styrets leder eller nestleder innkaller til styremøter etter behov. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett når alle styremedlemmer er til stede. Protokoller sendes styremedlemmer, varamedlemmer, fylkeskontakter og utvalgsledere så snart protokollen er godkjent av styret, senest en måned etter møtet. Styreprotokollene lagres digitalt slik at nevnte tillitsvalgte har tilgang til dem.

§  7 FYLKESKONTAKTER

Fylkeskontakter skal så vidt mulig finnes i alle fylker. Fylkeskontakter skal videreføre foreningens formålsparagraf på lokalplan. Styret har ansvar for at foreningen har fylkeskontakter. Fylkeskontakter utarbeider en årsplan for kommende år med behov for økonomisk bidrag og sender denne til hovedstyret i desember. Originalbilag for lokale kostnader sendes kasserer i hovedstyret snarest.

§ 8 UTVALG/REPRESENTASJON

Alle representanter til interne og eksterne råd og utvalg skal oppnevnes av styret. Styret oppnevner arbeidsutvalg og skal utarbeide klart definerte mandat og fastsette funksjonstid for slike utvalg. Styret innkaller utvalgsledere til styremøter ved behov for å sikre godt samarbeide. Foreningen skal representeres i de sammenheng styret finner nødvendig eller ønskelig.

§ 9 MEDLEMSBLADET

Medlemsbladet SOMNUS er foreningens informasjonsorgan. Bladet skal ivareta foreningens formålsparagraf, og ellers drives etter vanlige presseetiske normer. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er bundet av Vær Varsom-plakaten. Ansvarlig redaktør engasjeres av styret, som også utarbeider mandat og fastsetter funksjonstid og godtgjørelse. Søvnforeningen er ansvarlig utgiver.

§ 10 ØKONOMI

Styret skal sørge for at Søvnforeningen har en god og ryddig økonomi, og at et eventuelt overskudd kommer foreningen til gode. Styret er ansvarlig for at foreningens regnskap føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Fullstendig regnskap og balanse skal godkjennes i årsmøtet. Styret utarbeider budsjett for inneværende år. Budsjettet legges frem til orientering på årsmøtet. Regnskapet skal føres av godkjent ekstern regnskapsfører. Revisjon av foreningens regnskap skal utføres av registrert ekstern revisor.

§ 11 TAUSHETSPLIKT

Alle tillitsvalgte har taushetsplikt om medlemsinformasjon. Søvnforeningens medlemsdatabase er bare tilgjengelig for de som styret til enhver tid utpeker til dette. 

§ 12 OPPHØR AV FORENINGEN/FUSJON MED ANDRE FORENINGER

Beslutning om opphør av Søvnforeningen kan kun fattes av et ordinært årsmøte, og etter at saken først har vært behandlet i et ekstraordinært årsmøte. Behandlingen kan ikke finne sted uten at samtlige betalende medlemmer har fått tilsendt en skriftlig redegjørelse for forslaget om opphør innenfor årsmøtefrister, se § 5. Beslutningen må ha 3/4 flertalls oppslutning av de avgitte stemmene både i det ekstraordinære og det ordinære årsmøtet. Avviklingen foretas av en representant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sammen med en representant for foreningens styre og foreningens revisor. Foreningens frie midler settes inn i Forskningsfondet for søvnsykdommer. Hvis et slikt fond ikke finnes, velges et fondsstyre på samme ordinære årsmøte som behandler opphørssaken. Med 2/3 flertall kan ordinært årsmøtet vedta fusjon med en forening som har til dels eller helt samme formål som Søvnforeningen. Den fusjonerte foreningen må bidra til styrking av arbeidet for søvnsaken og ivareta medlemmenes interesser i tråd med Søvnforeningens formål.

Foreningen ble stiftet 1. september 1980. Vedtekter av 20. juni 1998 med endringer vedtatt i årsmøtene:  8. april 2000, 21. april 2001, 26.april 2003, 24. april 2004 28. april 2007, 25. April 2009 16. april 2010, 17. april 2015, 22. april 2016, 21. april 2017, 21. April 2023.