28. mai 2024

Frykter for fastlegeordningen

Samhandlingsreformen og nye krav til dokumentasjon for videregåendeelever, samt større arbeidsbyrde for å følge opp sykemeldte gjør at leger rømmer fastlegeordningen.

Kommentar: Aina Johnsen Rønning

VG spurte i fjor alle kommunene om de hadde problemer med å rekruttere fastleger, og 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen. Til sammen bor det litt over 1,9 millioner mennesker i kommunene som sier at de opplever utfordringer med å skaffe fastleger. Gjøvik og Meløy er blant kommunene der det er legekrise og man må bruke dyre vikarer for å dekke opp for manglende fastleger. Nordland fylke kommer dårligst ut, her er det 13.000 som helt mangler en fastlege.

Frykter kollaps

«Fastlegeordningens far» Tom Willy Christiansen sier til avisen at han frykter ordningen kollapser innen 2022. En fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at fastlegene i løpet av fire år har økt arbeidstiden sin med syv timer i uken. Fastlegene roper nå et varsko. Legenes egen kartlegging, «Trønderopprøret» viser at 59 prosent av fastlegene har i løpet av de siste seks månedene vurdert å slutte i jobben på grunn av arbeidspress. Kun 32 prosent oppgir at de er helt eller delvis enig i at de fortsatt vil være fastlege fem år fram i tid gitt dagens situasjon. I 2018 har Helsedirektoratets tidsbruks-undersøkelse vist at fastlegene arbeider i snitt 55,6 timer, hvilket betyr at arbeidstiden har økt med hele syv timer per uke i løpet av de fire siste årene.

Tar sykepleierne over?

Helseminister Bent Høies svar på krisen er at sykepleiere skal overta legeoppgaver, og han har startet et pilotprosjekt i åtte kommuner og tre bydeler i Oslo. Ordningen; primærhelseteam består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. I Sverige har de et liknende system, og kritikere peker på at erfaringene derfra er mye dobbeltarbeid der legene uansett må ettergå sykepleiernes arbeid. Man frykter også at man mister fordelen med fastlegeordningen – nemlig en lege som kjenner pasienten sin. Norsk sykepleierforbund tror imidlertid ikke selv at de kan løse legemangelen.

– Primærhelseteam vil ikke være løsningen verken på legemangel eller sykepleiemangel, men kan bidra til bedre samhandling i de kommunale tjenestene, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund til fagbladet Sykepleien. På tross av arbeidspress og ventetid på å få «vanlig» time hos fastlegen (når var du sist hos fastlegen din uten at det var en «hastetime?), så gir DiFis omdømmeundersøkelse fastlegeordningen toppskår. Bare Folkebibliotekene er bedre likt enn fastlegene.

Kommuneoverlege i Seljord Elisabeth Swensen peker i septembernummeret av Tidsskriftet for den norske Legeforening på at Norge har flere leger per innbygger enn noe annet OECD-land, men at legene er blitt søppetømmere i det norske helsevesen på grunn av privatisering og bedriftsøkonomiske modeller. «Private helseforsikringer, hittil tegnet av en halv million nordmenn, undergraver vedtatte prioriteringskriterier. «Fritt behandlingsvalg» favoriserer ressurssterke pasienter med høy bestillerkompetanse og ditto rettighetsfokus», skriver hun. «Fastlegen din «bærer ut søpla» og tar hånd om oppgaver som ikke er markedstilpassede.» Har Swensen rett, er det ikke rart legene rømmer fastlegeordningen, og at det ikke bare er i Alta at «fritt fastlegevalg» bare er en illusjon. Da skal man være glad man i det hele tatt har en fastlege, og ikke en overbetalt vikar som skiftes ut mellom hvert legebesøk.

Kilder

Trønderopprøret: http://www.flo20.no/wp-content/uploads/2018/06/TOunders% C3% B8kelse-2.pdf. Helsedirektoratets tidsbruks-undersøkelse: https://www.regjeringen.no/contentassets/e65a3259728c4d7a966ae53664c74da6/fastlegers_tidsbruk_180306.pdf
Det nasjonale senter for distriktsmedisin: https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2018/05/Endelig-versjon-3-mai-2018- Rapport-om-fastlegetjenesten-i-Nord-Norge.pdf Difi.
Innbyggerundersøkelsen 2017: https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2017/hva-mener-brukerne.

(Publisert 08/08/22 Utg. 3 2018 https://online.flippingbook.com/view/1000594/6/)