3. juli 2024

Metodevurdering av Wakix

Søvnforeningen har sendt sin vurdering til myndighetene fordi legemiddelet Wakix er til såkalt metodevurdering. Metodevurderingsarbeid vektlegger i liten grad pasientenes situasjon og som pasientorganisasjon, er det viktig at pasientene blir hørt.

Mange av Søvnforeningens medlemmer utviklet narkolepsi som bivirkning til Pandemrix vaksinen eller gjennomgått svineinfluensa i 2009. Søvnforeningen har merket en økning blant medlemmer med annen hypersomni etter 2009, noe som dessverre ikke er fulgt opp. Pasientene etter Pandemrix ble lovet tett oppfølging og hjelp av både helsedirektør og helseminister da de møtte de første narkolepsipasientene på Frambu. Mye av arbeidet som ble gjort var bistand med medikamentinformasjon. Pasienter med narkolepsi, ofte barn og unge, sto på kombinasjonsterapi med bruk av amfetamin/metylfenidat, antidepressiva og Modafinil. Xyrem er også ofte brukt. Forståelig nok var mange foreldre skeptiske til å sette sine barn og unge på disse preparatene, opptil 3 A resept preparater samtidig.

Wakix er ikke et A-preparat og er som Modafinil våkenhetsfremmende. Modafinil hemmer effekten av peroral medikasjon og er derfor et viktig alternativ når nevrologer skal vurdere medikasjon. Dessverre har mange av våre medlemmer fått store problemer med resept etter at Stortinget i desember 2020 bestemte at flere av medikamentene ved narkolepsi skulle overføres til finansiering av helseforetakene og være H-resept fra 1. mars 2021. Vi har fått meldinger fra medlemmer som nå er uten medikasjon og får tilbud om poliklinisk time i løpet av høsten for reseptvurdering. Hvis en metodevurdering fører til tilsvarende vansker for hypersomnipasienter som bruker Wakix, vil dette være en ekstra belastning både økonomisk og menneskelig.

Søvnforeningen er kjent med at det arbeides med nye europeiske retningslinjer for narkolepsi. Siden behandling av hypersomnier ofte skjer med flere preparater, kan en anta kombinasjonsterapi blir en del av anbefalingene. Da vil det være uheldig om behandlingstilbudet til narkolepsipasienter begrenses.

Wakix

Wakix har indikasjon narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksnemao narkolepsi type 1 (NT1) og narkolepsi type 2 (NT2). I Felleskatalogen på siden om Wakix i headingen defineres narkolepsi slik: Narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang. Behandling av idiopatisk hypersomni vil være utenfor indikasjonsområde ved bruk av medisinske kriterier for diagnostisering, men felleskatalogens forklaring kan kanskje forsvare at pasienter med IH kan få medikamentell hjelp?

For oss er dette et viktig punkt da pasienter med IH har et snevert medikamentelt tilbud i dag. Søvnforeningen ser en økning av IH i Norge etter svineinfluensapandemien og massevaksinasjonen i 2009. Modafinil og Wakix stimulerer hjernen til mer våkenhet og vil kunne gi forbedret livsmestring også til IH-pasientene. Metodevurdering tar ikke for seg kostnader for pasienter. Vi ser at hypersomnipasientene ofte er uføretrygdet og bruker mye offentlige tjenester osv. God medisinering som dekkes av det offentlige er derfor også god samfunnsøkonomi om det øker sjansen for å ta utdannelse og stå i arbeid.

Hva er Wakix?

Wakix inneholder det aktive virke stoffet pitolisant. Dette er en medisin som brukes i behandling av voksne pasienter med narkolepsi, med eller uten katapleksi. Virkestoffet, pitolisant, fester seg til reseptorceller i hjernen som er involvert i å stimulere årvåkenhet. Dette hjelper deg å overvinne søvnighet på dagtid og katapleksi og gjør deg mer våken. Du kan lese mer om Wakix her https://www.felleskatalogen.no/medi sin/pasienter/pil-wakix-bioprojet pharma-647945

Søvnforeningen

Søvnforeningen viser til forskning fra blant annet professor Poul Jennum som har sett på det økonomiske aspektet ved god medisinering av hypersomnipasienter.

«The income level of patients with narcolepsy who were employed was lower than that of employed control subjects. The annual total direct and indirect costs were euro 11,654 (euro = Eurodollars) for patients with narcolepsy and euro 1430 for control subjects (p < 0.001), corresponding to an annual mean excess health-related cost of euro 10,223 for each patient with narcolepsy. In addition, the patients with narcolepsy received an annual social transfer income of euro 2588. (J Clin Sleep Med 2009 June.) Narcolepsy is associated with a significant influence on educational level, grading, social outcome, and welfare consequences. The development of narcolepsy is independent of parental social level.» (Sleep Med march 2020)

Korrekt bruk av medikasjon fører oftest til en klart bedre livskvalitet, ved at en ikke sovner i sosiale sammenheng eller under møter, på skolen eller under arbeid. Det er også et gode for samfunnet.

Hva er en metodevurdering?

En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av et tiltak for eksempel en medisin. Et formål med en metodevurdering er å vurdere tilgjengelig dokumentasjon og synliggjøre forskjeller mellom metoder. På denne måten synliggjøres verdien av en metode sammenlignet med en annen metode. Vanligvis sammenligner man med det som er standard behandling i dag. Metodevurderinger brukes som grunnlag for prioriteringer og beslutninger om bruk, innføring og utfasing av metoder for eksempel medisiner.

Du kan lese mer om metodevurdering her: https://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderinger

(Publisert 11/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/26/)