3. juli 2024

Høringssvar om koronasertifikat i smittevernloven

Søvnforeningen har sendt inn høringssvar til helsedirektoratet i forbindelse med det såkalte vaksinepasset eller koronasertifikatet som kommer. Her er Søvnforeningens synspunkter.

Søvnforeningen vil understreke at foreningen ikke er imot vaksinepass, men vi ønsker å påpeke at det ikke må føre til belastende forskjellsbehandling for den gruppen sårbare pasienter vi representerer. Vaksinepassene må være helt sikre i den forstand at de ikke kan forfalskes og at alle personlige data er maksimalt godt sikret mot misbruk og hacking.

Bilde av en telefon med en QR-kode som skal illustrere et vaksinepass som holdes opp foran en tavle på flyplassen som viser fly-tider.

Vaksineskade

Bakgrunnen for vårt høringssvar om vaksinepass er at foreningen ivaretar interessene til pasienter med hypersomnier, inkludert de som ble syke etter vaksinasjon med Pandemrix i 2009 i forbindelse med svineinfluensapandemien. Noen fikk narkolepsi, type 1 eller 2, vi har registrert en klar økning av idiopatisk hypersomni og gruppen med Kleine Levine syndrom har også øket signifikant etter 2009. De som hadde noen av disse tre diagnosene før 2009, ble merkbart dårligere både etter vaksinen og etter selve influensaen. Dette er livsvarige og invalidiserende sykdommer.

Mange av dem som fikk vaksineskade den gangen, var barn og unge som i stor grad er blitt frarøvet et normalt liv. Det er naturlig at i denne gruppen vil være noen som vegrer seg mot å ta en enda ny hurtigprodusert vaksine med risiko for nye ukjente bivirkninger. Oppfølgingen av denne gruppen pasienter etter 2009 har fra Statens side vært dårlig selv om Staten har erkjent erstatningsansvar etter pasientskadeloven. Vi opplever at mange i denne pasientgruppen er mot ordningen med vaksinepass fordi den vil oppleves som diskriminerende og en ytterligere belastning etter 2009. Dette er bakteppet for vårt svar til Helse- og Omsorgsdepartementet i forbindelse med innføringen av vaksinepass.

Kriterier for vaksinepass er:

1. Verifisert vaksinasjon
2. Immunitet etter gjennomgått covid-19 siste seks måneder
3. Fersk negativ test

Pkt. 1 Vaksinasjon
Vår pasientgruppe kan av ovenfornevnte årsaker å være skeptiske og kan ikke forventes å la seg vaksinere. Vi ser at noen i denne pasientgruppen har valgt å vaksinere seg.

Pkt.2 Immunitet etter gjennomgått covid-19
Vår pasientgruppe vil trolig i liten grad kunne komme inn under dette kriteriet

Pkt. 3 Fersk negativ test
Dette punktet vil i realiteten bli en forskjellsbehandling av en sårbar gruppe som i 2009 fulgte myndighetens pålegg om massevaksinasjon.

Testmuligheter:

Akkurat nå mens vi er midt i pandemien, er det testmuligheter nesten overalt, det er gratis og svar foreligger ganske kjapt. Hva skjer om ett år, to år, tre år? Hvor har man tenkt at denne gruppen skal teste seg når flertallet er vaksinert og samfunnet åpner opp? Skal det være fastlegens ansvar? Kommunehelsetjenesten? Spesialisthelsetjenesten? Skal laboratoriekapasiteten opprettholdes slik at testsvarene er ferske nok til vaksinepasset? Hvem skal betale for laboratorietjenestene? Er det de regionale helseforetakene? Disse punktene må avklares snarest og før vaksinepasset blir en begrensende faktor for denne pasientgruppen.

Kostnader:

Skal denne gruppen måtte betale for tester etter en stund? Skal de måtte betale ekstra mye for hurtigtester? I dag er testene gratis rundt omkring, med mindre du må ta en hurtigtest på flyplass eller hos private tilbydere og få svar i løpet av en times tid. Denne testen koster i dag 1200 kr pr person pr test. Det blir en helt umulig økonomisk belastning for denne pasientgruppen om man må betale for testen hele tiden for alltid å kunne ha bekreftelse på en «fersk» negativ test.

Vaksinepasset over landegrenser:

Det gis foreløpig ikke noe klart svar på hvor det forlanges at det skal fremlegges gyldig vaksinepass. At det skal fremvises ved reiser over landegrenser, er naturlig under en pågående pandemi. Men hva skjer når landene vender tilbake til «normal» åpenhet? Vil krav til vaksinepass over landegrensene i Europa begrense den friheten vi i dag har innenfor Schengenområdet? Vil hvert enkelt land utenfor EU/EØS kunne forlange andre typer vaksinepass som norske statsborgere og norske myndigheter ikke kan påvirke? Vår pasientgruppe blir ofte dårligere i norsk vinter og mange er avhengige av å tilbringe deler av vinteren i varmere klima. Vil legeattest fra nevrolog eller fastlege kunne brukes i stedet for vaksinepass til f.eks. langtidsopphold i Thailand?

Vaksinepass i samfunnet:

Vi ser i Danmark og i andre land at vaksinepasset brukes som inngangsbillett i hele samfunnet. De med vaksinepass kan gå til frisør, de kan gå på restaurant, de kan gå på kino og på konserter. Kan vi risikere at arbeidsgivere forlanger vaksinepass? Kan vi risikere at offentlig transport og taxinæringen forlanger vaksinepass? Vaksinepasset kan misbrukes til å sortere mennesker etter status i et virus-utbrudd. Mulighetene for å forlenge bruken av vaksinepass i slike vanskelige sammenhenger er stor om ikke myndighetene allerede nå er oppmerksomme på farene.

Karanteneordning:

Det er snakk om å forlenge krav om innreisekarantene for alle med egenandel på hotell frem til november i første omgang. Søvnforeningen vil understreke at alle norske borgere som oppfyller kriteriene i vaksinepasset, må kunne slippe karantenehotell, men forholde seg til de til enhver tid gjeldende smittevernregler i egen bolig.

Diskriminering:

I høringsbrevets kapitel om diskriminering, understrekes det at de tre kriteriene i vaksinepasset vil innebære en forskjellsbehandling. Da er det svært viktig at myndighetene er påpasselige med å sørge for tilrettelegging og tiltak som gjør forskjellsbehandlingen minst mulig belastende, særlig for sårbare grupper som den pasientgruppen vi snakker på vegne av. Det betyr at vaksinepassordningen bør være tidsbegrenset. Ordningen med vaksinepass bør derfor avvikles så fort det er forsvarlig.

Nødvendige tiltak:

Denne pasientgruppen (som trolig omfatter maksimalt 3-4000 mennesker i hele Norge til sammen) må få tilrettelagt kravet om testing slik at de kan benytte et vaksinepass på lik linje med de som er vaksinert.

Det betyr at:

Testing må være lett tilgjengelig over hele landet hele tiden til krav om vaksinepass er fjernet Testing må være gratis Svar på testing må komme så fort at det er innenfor «fersk» begrepet i kriteriene Hjemmetest må være sporbar og godkjent og være lett tilgjengelige og gratis Attest fra fastlege eller nevrolog må kunne godtas i grensesituasjoner

Ikke alle kan ta test:

Redsel for selve testingen bør også nevnes i denne sammenhengen. De fleste opplever den vanlige testen som ubehag i noen sekunder, men mennesker med angst, PTS-vanskeligheter og andre grunner til å ikke kunne teste seg, bør kunne få tilgang til mindre invaderende tester, som spytt-tester, eller andre ordninger med attester som gjør at de ikke skal forskjellsbehandles på grunn av traumer. Søvnforeningen ber om at våre innspill tas opp til drøftelse og i størst mulig grad innarbeides i detaljene rundt vaksinepasset. Den pasientgruppen vi snakker på vegne av, har selv ikke krefter til å ta opp kampen mot forskjellbehandlingen som kan bli en konsekvens av innføring av vaksinepass.

(Publisert 11/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/24/)