28. mai 2024

Rett til likeverdig opplæring

Alle har rett til likeverdig opplæring. Det betyr at eleven skal gis mulighet til å utnytte sine opplæringsevner. Det vil si evner og forutsetninger. Godt læringsmiljø og gode systemer for lokalt arbeid med læreplan, vurdering og tilbakemelding er viktige forutsetninger for å fremme en opplæring som er tilpasset eleven.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Bilde av Andersen og bronder som smiler.
Spesialpedagog Hilde Norsted Andresen arbeidet som pedagogisk rådgiver på NevSom i mange år sammen med spesialsykepleier og rådgiver Knut Bronder. Nå er Knut Bronder pensjonist og nestleder i Søvnforeningen mens Hilde Norsted Andresen er pedagogisk psykologisk rådgiver i Veiledningssentrene for Akershus

Det understreket spesialist i klinisk pedagogikk Hilde Norsted Andresen i sitt foredrag på Soria Moria. Hun har i mange år arbeidet på NevSom med rettigheter i skole og utdanning.

– Det er to virkemidler for å oppnå likeverdig opplæring: Tilpasset opplæring som betyr å tilpasse den ordinære opplæringen for elever med behov for det og spesialundervisning som er mer omfattende og målrettet, sa Andresen.

– Opplæringsloven er klar. Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og lærebedrifter dersom ikke noe annet er særskilt fastsatt. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring i private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter privatskoleloven, og for privat hjemmeopplæring i grunnskolen. Det er ingen nedre aldersgrense for å sette inn tiltak, det gjelder også for barn under opplæringspliktig alder med behov for spesialpedagogikk. Det avgjørende er hvilket behov den enkelte elev har, sa Norsted Andresen.

– Tilpasset opplæring er forankret i de sentrale prinsippene om fellesskolen, som inkluderende opplæring og likeverdsprinsippet, understreket hun.

Varslingsplikt

– Tilpasset opplæring er de tiltakene skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon. Godt læringsmiljø og gode systemer for lokalt arbeid med læreplan, vurdering og tilbakemelding er viktige forutsetninger for å fremme en opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger.

Andresen var klar på at lærerne har plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor (også kalt varslingsplikten). Rektor har ansvar for å behandle saken. Eleven og foreldrene har rett til å be om en vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning. Skolen har plikt til å vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen må innhente samtykke fra elev/foresatt for at det kan foretas en sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Saksgangen er som følger:

 • Utredning (skole + PPT)
 • Sakkyndig vurdering fra PPT
 • Skolen lager vedtak
 • Utarbeidelse av IOP (Individuell opplæringsplan)
 • Fordeling av spes.ped. timer i skolen
 • Tilrettelegging, hjelpemidler
 • IP (Individuell Plan; ved behov for langvarige og koordinerte tjenester)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veileder skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven. PPT kan vurdere elevens rett til spesialundervisning, utrede for lese- og skrivevansker, matematikkvansker, ta evnetester mm. PPT vurderer behov for tilrettelegging i undervisning, ved prøver og eksamen. De kan gi kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere, og delta i tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Mangel på faglærte

Oppfølgingstjenesten (OT) hjelper ungdom som ikke har skoleplass, har sluttet på skolen eller i lærlingplassen, har venteår eller er arbeidsledig, og som har rett til videregående opplæring (til og med det skoleåret de fyller 21 år). Målet er å fullføre videregående skole, slik at man sitter igjen med studiekompetanse eller grunnkompetanse.

Andersen fortalte at i Norge er det stor mangel på faglært arbeidskraft innen en rekke fag. Et fag- eller svennebrev gir mange muligheter til videreutdanning. Veiledningssenteret i fylket kan bistå i saker der det har oppstått problemer eller utfordringer under læretiden. Søkere blir innkalt til veiledningssamtale for å finne riktig studie- eller yrkeskompetanse. Man kan også be om en veiledningssamtale før man søker. Søkere som ikke har opplæringsrett kan også søke, men får tilbud om opplæring bare hvis det er ledige plasser.

Voksenopplæring kan også være et alternativ. Opplæringsloven gir rett til opplæring i fylket du bor dersom:

 • du er 25 år eller eldre
 • har fullført grunnskole eller tilsvarende
 • ikke har fullført videregående opplæring som kan godkjennes i Norge
 • har gyldig oppholdstillatelse i Norge

(Publisert 26/06/22 Utg. 2 2019 https://online.flippingbook.com/view/721166/22/)