28. mai 2024

Hva er forskjellen på helseforetak og helseregion?

Begrepene er vanskelig å holde styr på. Hvem gjør hva? Hvem betaler for hva? Hva betyr forkortelsene RHF og HF? Er ikke region og foretak det samme? Nei det er ikke det.

Tekst: Marit Aschehoug

Bilde som illustrerer de 5 helseregionene i Norge.
Norge er delt i fire helseregioner (RHF). Staten eier de regionale helseforetakene. Hver av de fire har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Helseforetak er en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) som ble opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Virksomheten til regionale helseforetak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Norge er delt i fire helseregioner. Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. RHF står for regionale helseforetak. Hver av de fire har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Inndelingen av landet i helseregioner er basert på de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for helsetjenester til befolkningen i et avgrenset geografisk område. Hvert regionale helseforetak (RHF) har med dette ansvar for egen helseregion. I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private. Hver av de regionale helseforetakene har et hovedkontor og eier noen helseforetak (HF)

Helse Sør-Øst RHF

som har ansvar for befolkningen i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Helse Sør-Øst har hovedkontor på Hamar. Helse Sør-Øst RHF eier følgende helseforetak: Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset og Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere.

Helse Vest RHF

har ansvar for befolkningen i Rogaland og Vestland. Hovedkontoret til Helse Vest ligger i Stavanger. Helse Vest RHF eier følgende helseforetak: Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. I tillegg har Helse Vest RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Haraldsplass og andre private tjenestetilbydere.

Helse Midt-Norge RHF

har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Hovedkontoret til Helse Midt-Norge ligger i Stjørdal. Helse Midt-Norge eier følgende helseforetak: Helse Møre og Romsdal HF, St. Olav Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. I tillegg har Helse Midt-Norge RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.

Helse Nord RHF

har ansvaret for befolkningen i Nordland, Svalbard og Troms og Finnmark. Hovedkontoret til Helse Nord ligger i Bodø. Helse Nord RHF eier følgende helseforetak: Helgelandsykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT. I tillegg har Helse Nord RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.

Sykehusinnkjøp kjøper inn til alle

Under mottoet Gode innkjøp, mer helse! er Sykehusinnkjøp (som er et helseforetak) en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest. Foretaket har fire eiere, det er de fire regionale helseforetakene. De eier 25 prosent hver.

Bilde av et drypp med uklar bakgrunn med teksten sykehusinnkjøp skrevet i blå tekst.
Sykehusinnkjøp er en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Vadsø.

Deres oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Det gjelder IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Deriblant innkjøp av CPAP, masker, osv. I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenester for flere milliarder kroner i året. Sykehusinnkjøp kjøper ikke varer eller tjenester rent fysisk, men gjennomfører anbudsrunder og avtaler og følger opp avtalene.

(Publisert 12/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/14/)