28. mai 2024

Hva koster det å behandle søvnapné?

På Drammen sykehus fordelte behandlingsmetodene ved søvnapné seg slik: 85 % av pasientene ble behandlet med CPAP. 14 % ble behandlet med apnéskinne og 1 % med kirurgi.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Bilde av Skaug som taler på Thon Hotel Oslofjord.
Overlege Håkon Pharo Skaug er ØNH-spesialist ved Drammen sykehus. Han har skrevet en masteroppgave som har analysert og kostnadsberegnet behandling av søvnapné ved sitt sykehus. Oppgaven hans sammenligner kostnadene på syke husnivå og på samfunnsøkonomisk nivå. Han har sammenlignet kostnadene ved behandling med CPAP, med apnéskinne og med kirurgi.

Det fortalte overlege Håkon Pharo Skaug da han la frem funnene i sin masteroppgave om hva det koster å behandle søvnapné. Det varierte hvor alvorlig søvnapneen var hos pasientene i undersøkelsen. 17 % hadde lett søvnapné, 45 % hadde moderat søvnapné, mens 38 % hadde alvorlig søvnapné.

21.200 kr for CPAP-behandling i 10 år

Det koster i utgangspunktet 21.200 kroner å behandle en pasient med CPAP i 10 år. Da er det regnet med kostnader til lege og sykepleier på kursdag, kontroller, innkjøp av CPAP og ny maske hvert år. I tillegg kommer fravær fra jobb på grunn av kurs og kontroller, reisekostnader, porto og egenandeler.

35.300 kr for skinnebehandling i 10 år

Å behandle søvnapné med apneskinne koster ca 35.300 kroner i 10 år. Da er det lagt inn flere tannlegetimer for avstøp, tilpasning og justering samt søvnregistrering med skinnen, kontroller, innkjøp av skinnen og annet forbruksmateriell. Også pasientens fravær fra jobb, reisekostnader og egenandel er regnet inn.

38.500 kroner for behandling med kirurgi

Ved operasjon i øvre luftveier som behandlingsmetode for søvnapné, regnes det med legetimer og operasjonen og søvnregistrering etterpå og kontrolltime. Fraværet fra jobb er høyere enn ved de to andre behandlingsformene i tillegg til reisekostnader og egenandel. Totalt sett er kostnaden for skinnebehandling høyere for sykehuset enn ved kirurgi og CPAP: Men for samfunnet som helhet er kostnadene ved kirurgi høyere enn de to andre alternativene. CPAP-behandling er den billigste behandlingsmetoden av de tre.

For pasienter som er pensjonister eller trygdet, blir samfunnskostnadene annerledes fordi fravær fra jobb ikke slår ut i kostnadene. Da er CPAP og kirurgi omtrent like, mens skinnebehandlingen relativt sett blir dyrere fordi tannlegetimer og innkjøp av 3 skinner i 10-årsperioden er kostbart. Skinnebehandlingen blir rimeligere om den gjennomføres på sykehuset med egne tannleger enn om det gjøres eksternt. Sykehusets «inntekter» er klart høyere både ved poliklinisk kirurgi og ved innleggelse sammenlignet med CPAP og skinne.

(Publisert 04/08/22 Utg. 1 2019 https://online.flippingbook.com/view/431159/16/)